حداکثر ارتفاع دکل با توجه به سرعت باد منطقه و سطح بادخور آنتن ها تعیین می گردد.

اجزاء دکل: لوله به قطر 3cm – میلگرد نمره 10mm
اجزاء مهار: صفحه تعادل – مهارکش – کلمپس – گوشواره – سیم مهار(سایز و تعداد اجزا متناسب با ارتفاع دکل تعیین می گردد.)
نوع اتصال: پیچ و مهره – جوش
گالوانیزه: گرم
نوع جوش: CO2