مبنای طراحی فونداسیون‌های دکل‌های مخابراتی جهت لهیدگی و واژگونی استوار است. در استاندارد EIA-RS-٢٢٢-F برای فونداسیون‌ها حداقل عمق طی فرمول‌هائی تعریف شده با توجه به اینکه دکل‌ها در برابر وزش باد مستعد واژگونی هستند مقرون به صرفه‌ترین نوع فونداسیون‌ها فونداسیون‌های عمقی می‌باشد که در دکل‌های خود ایستا به دلیل بروز کشش در یکی از پایه‌ها به صورت پاشنه‌ای و دردکل‌های مونوپل به دلیل بروز گشتاور زیاد در پای دکل به صورت شمعی طرح می‌شود.

در زمین‌های سنگی به دلیل مشکلات حفاری فونداسیون‌ها به صورت سطحی و گسترده طرح می‌شود که به دلیل وزن بالای خود بتواند گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل کند.

9

برای نصب هر نوع دکلی نیاز به فونداسیون می باشد و طراحی فونداسیون هر دکل مختص به همان دکل است . زیرا مبنای طراحی آن بر اساس مقاومت خاک منطقه نصب و واژگونی دکل (که ارتباط مستقیمی با سطح بادخور دکل دارد)، می باشد .
دونوع طراحی برای فونداسیون دکل وجود دارد.
1- فونداسیون منفرد ( شمعی یا عمقی )
2- فونداسیون گسترده (رادیه )
در زمانی که خاک منطقه نصب دکل نرمال یا با مقاومت بالا ( یعنی 2= qa یا 1 =qa ) باشد از فونداسیون عمقی استفاده می شود زیرا نیاز به فضای کمتری دارد و از نظر هزینه مقرون به صرفه تر است.
هرگاه خاک منطقه نصب دکل خاک نرم (0.5 =qa ) باشد از فونداسیون رادیه استفاده می شود در این نوع سطح فونداسیون بسیار وسیع و عمق آن بسیار کم است بطور مثال برای دکل هایی که در کنار دریا نصب می شوند از این نوع فونداسیون استفاده می شود.
-نکته :
در حالتی که زمین منطقه نصب دکل سنگی باشد و حفاری بسیار سخت ، از فونداسیون رادیه استفاده می شود بدلیل اینکه در این نوع فونداسیون عمق حفاری بسیار کمتر از فونداسیون شمعی می باشد اما از آنجائی که وزن بالایی دارد مانع از واژگونی دکل می شود . در طراحی فونداسیون دکل های مهاری علاوه بر بررسی مقاومت خاک منطقه نصب، بلندشدگی فونداسیون نیز باید در نظر گرفته شود. در این دکل ها فونداسیون پای دکل و فونداسیون مهارها بطور جداگانه بصورت منفرد (شمعی) طراحی میشود.
در صورت نصب دکل مهاری بر روی پشت بام در طراحی فونداسیون ملاحظات خاصی اعمال میشود.
مبنای طراحی دکل های منوپل همانند دکل های خودایستا می باشد. فونداسیون مربوط به این نوع دکل با توجه به فضای موجود برای اجرای فونداسیون و به دو صورت طراحی میشود:
1-فونداسیون های عمیق:
این فونداسیون دارای عمق زیاد و عرض کم می باشد، لذا در پروژ هایی که فضای موجود کم است در صورت داشتن خاک نرمال مورد استفاده قرار میگیرد.
2-فونداسیون کم عمق:
این فونداسیون عمق کم و عرض بیشتری دارد و در پروژه هایی با فضای موجود بیشتر در صورت داشتن خاک سست یا سخت مورد استفاده قرار میگیرد.